1. Recollida, tractament i ús de les dades personals al web:

En base al que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), l’informem que per fer ús alguns dels serveis que els ofereix la nostra web, pot ser necessari que ens subministri determinades dades de caràcter personal que seran incorporades a fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d’Abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’informem que el responsable del tractament de les dades és:

Denominació social: Mosquera Studio

NIF: 46946418Z

Domicili principal: Sabadell

E-mail: raul@mosquera.studio.

Telèfon de contacte: 660919869

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho posant-se en contacte amb l’empresa a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Els continguts del Lloc Web tenen com a finalitat informar els usuaris, dels serveis oferts per l’empresa com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l’Usuari realitzi mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquelles que ens faciliti a través dels formularis que en cada moment contingui la pàgina o a través dels correus electrònics que l’ Usuari dirigeixi a les adreces de correu electrònic identificades en la mateixa, així com aquells altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent.

Tots els camps que apareixen assenyalats com a obligatoris en qualsevol dels formularis hauran de ser emplenats necessàriament, de manera que l’ omissió d’ algun d’ ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol.licitud o prestar-li els serveis corresponents.

Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que es demani el seu consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En el cas que no estigui d’ acord amb aquests tractaments addicionals, marqui la casella destinada a l’ efecte segons correspongui.

Sol·licitants d’informació: Les dades personals utilitzades en aquests casos procedeixen del mateix interessat,

el qual els proporciona a Mosquera Studio en completar el formulari de contacte contingut en el Lloc Web, en efectuar una trucada telefònica, o en enviar un correu.

Aquestes dades s’ utilitzen amb la finalitat de resoldre les consultes i proporcionar informació a aquells que ho demandin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.

La persona que accedeixi a aquest Lloc Web (en endavant, l’Usuari), assegura que té l’edat mínima legal establerta pel Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (14 anys) o per la normativa nacional que li sigui d’aplicació per atorgar el consentiment en relació amb els Serveis de la Societat de la Informació.

Mitjançant l’accés a aquest Lloc Web, l’Usuari accepta expressament totes les clàusules de la seva informació legal, d’aquesta política de privacitat, i de la seva política de cookies, així com de totes aquelles condicions particulars recollides per a la utilització de determinats serveis. En cas de no acceptar alguna de les citades clàusules, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’accedir a aquest Lloc Web.

En accedir l’Usuari als comptes de Mosquera Studio a les xarxes socials accepta el tractament de les seves dades personals per part d’aquestes segons les seves polítiques de privacitat: Política de privacitat de xarxes socials

2. Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Mosquera Studio tractarem les teves dades personals, recaptades a través del Lloc Web amb les següents finalitats:

– Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis de contacte disposats en el Lloc Web per a la finalitat sol·licitar qualsevol tipus de consulta relacionada amb els productes o serveis que presta l’empresa.

– Analitzar el perfil de l’usuari amb el motiu d’optimitzar, mesurar i personalitzar l’ús del Lloc Web.

– Remetre butlletins -newsletters- , així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc Web.

Així mateix, et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, dirigint-te a Mosquera Studio

Els camps d’ aquests registres són d’ emplenament obligatori, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’ aporten aquestes dades.

2.2. Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es gestiona la seva comunicació i/o no sol·liciti la seva supressió i durant el temps mínim necessari per complir amb les obligacions legals o poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

3. Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

– El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o les facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

4. Garantia:

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades personals a Mosquera Studio

5. Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no demani el seu cessament o durant el temps necessari per a la realització dels fins necessaris per als recaptats.

6. Destinataris:

Les seves dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que en garanteixin la confidencialitat i la seguretat. De la mateixa manera, només seran cedits a les entitats i per a les finalitats següents:

-Entitats i proveïdors que presten serveis a Mosquera Studio per a la correcta realització d’ aquests serveis. Aquestes entitats i proveïdors es troben degudament acreditats i signen amb nosaltres el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent.

-Organismes i entitats oficials en compliment de les normatives i lleis vigents.

Destinataris fora de la Unió Europea: Mosquera Studio no cedeix dades personals a tercers ni contracta amb proveïdors prestadors de serveis fora de la Unió Europea…

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Mosquera Studio, fora dels casos anteriorment descrits, llevat d’ obligació legal o autorització prèvia.

7. Drets:

Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir

confirmació sobre si a Mosquera Studio estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al previst en la mateixa:

– Dret d’ACCÉS a les teves dades personals.

– Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.

– Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

– En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podràs exercir aquests drets o demanar informació addicional presentant còpia d’un document

identificatiu i exposant breument el seu cas i el dret que vol exercir, mitjançant carta adreçada a

Mosquera Studio a la direcció principal situada a Enrique granados 19 Barbera del Valles 08210 Barcelona

E-mail: raul@mosquera.studio, o a través de l’ adreça de correu electrònic raul@mosquera.studio.

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

8. Durada i modificació de la Política de Privacitat:

Mosquera Studio es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, la present Política de Privacitat, publicant els canvis en el Lloc Web. Així mateix, podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s’entendran com a vigents, les condicions generals/Polítiques que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi haurà de llegir-les periòdicament.

Amb independència del que es disposa, Mosquera Studio podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.